ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN FRESCO FARMA B.V.

Effectief vanaf en laatst bijgewerkt op: 19 april 2020

De in deze algemene verkoopvoorwaarden met een hoofdletter aangeduide begrippen zullen de hieronder genoemde betekenis hebben:

Artikel(en)” bepaling(en) in deze Voorwaarden Fresco Farma; 

Derde(n)” door of namens een Partij in het kader van de (gedeeltelijke) uitvoering van een Overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen anders dan die Partij of Partijen – of hun Personeel – zelf; 

Fresco Farma” Fresco Farma B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende aan de Weg en Bos 54 te (2661 GZ) Bergschenhoek en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08177350;

GDP-Richtsnoeren” de Europese good distribution practice richtsnoeren ten aanzien van de correcte distributie van medicijnen en aanverwante producten;

Gebruiksaanwijzing” de door Fresco Farma aan de Klant ter beschikking gestelde schriftelijke instructie ten aanzien van het geschikte gebruik van de Producten; 

Geneesmiddel(en)” alle door Fresco Farma aangeboden medicijnen; 

Klant” de partij die Orders plaatst en aan wie Fresco Farma Producten verkoopt en/of levert met inbegrip van wederverkopers; 

Medische Hulpmiddelen” alle door Fresco Farma aangeboden goederen bestemd om te worden gebruikt om ziektes op te sporen, te behandelen, te verlichten of te voorkomen; 

 “Order(s)” een door de Klant schriftelijk geplaatste bestelling of opdracht voor de koop en levering van Producten;

Overeenkomst” elke overeenkomst, inclusief raamovereenkomsten, Orders en daaruit voortvloeiende overeenkomsten die tussen Fresco Farma en de Klant tot stand komt;

Partij(en)” Fresco Farma of de Klant, of Fresco Farma en de Klant;

Personeel” werknemers van een Partij of van haar groepsmaatschappijen; 

Product(en) alle door Fresco Farma aangeboden goederen, waaronder maar niet beperkt tot Geneesmiddelen en Medische Hulpmiddelen;

Voorwaarden” deze algemene verkoopvoorwaarden van Fresco Farma ten aanzien van de verkoop en levering van Producten; 

Werkdagen” maandag tot en met vrijdag met uitzondering van officiële nationale feestdagen in Nederland.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen Fresco Farma, de Overeenkomst en alle overige (rechts)handelingen tussen Fresco Farma en de Klant.  

 1. ALGEMEEN 
 1. De Voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Fresco Farma en op iedere tot stand gekomen Overeenkomst tussen Fresco Farma en de Klant. 
 2. De door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk door Fresco Farma van de hand gewezen. 
 3. In deze Voorwaarden wordt onder schriftelijk tevens per e-mail verstaan.
 4. Fresco Farma behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. 
 5. Afwijkingen op deze Voorwaarden gelden alleen indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Fresco Farma schriftelijk zijn bevestigd.
 1. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 
 1. Alle (prijs)aanbiedingen van Fresco Farma zijn steeds vrijblijvend en kunnen door Fresco Farma te allen tijde worden herroepen of gewijzigd. 
 2. Een Overeenkomst komt tot stand indien de Klant een Order bij Fresco Farma heeft geplaatst en Fresco Farma deze schriftelijk heeft aanvaard. 
 3. Het staat Fresco Farma te allen tijde vrij om op redelijke gronden Orders en/of vervolgopdrachten van de Klant te weigeren, zonder dat de Klant enige aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden jegens Fresco Farma. 
 1. PRIJZEN 
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door Fresco Farma opgegeven of met Fresco Farma overeengekomen prijzen netto, derhalve onder meer exclusief BTW, transportkosten en alsmede, tenzij anders is vermeld, exclusief in‐ en uitvoerrechten, accijnzen en andere belastingen of heffingen.
 2. De wijze van verpakkingen wordt door Fresco Farma bepaald. 
 3. Een stijging van wettelijke prijsbepalende factoren, waaronder een stijging van belastingen, accijnzen, invoerrechten, wijzigen of andere overheidsheffingen, zal steeds automatisch worden doorberekend. 
 4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen Ex Works (Incoterms 2020). Ex Works houdt in het adres van een van de opslagplaatsen van Fresco Farma zoals nader gespecificeerd in de orderbevestiging. 
 5. Fresco Farma behoudt zich het recht voor om de prijzen die door haar zijn medegedeeld in het geval van vergissingen, waaronder druk- en typefouten, of omissies te corrigeren. Fresco Farma is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant voortvloeiende uit dergelijke vergissingen of omissies.
 1. BETALINGEN 
 1. Betalingen worden verricht overeenkomstig de aangegeven wijze van betaling bij het bestelproces. 
 2. Fresco Farma is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat de Klant de Producten vooruit betaalt. Voor zover vooruitbetaling wordt verlangd, is Fresco Farma niet gehouden de Producten te leveren tot het tijdstip waarop de betaling door Fresco Farma is ontvangen. 
 3. Fresco Farma heeft het recht om de Overeenkomst in gedeelten uit te voeren en in samenhang daarmee tot het toezenden van deelfacturen. Fresco Farma is te allen tijde gerechtigd voor iedere (deel)levering van Producten gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of contante betaling te verlangen. 
 4. Klachten schorten de betalingstermijn niet op. 
 5. Ingeval van niet tijdige betaling, is de Klant van rechtswege in verzuim en is hij met ingang van de factuurdatum over het nog openstaande factuurbedrag de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) verschuldigd. Indien de Klant niet binnen de overeengekomen termijn betaalt en dus in verzuim is, zijn vanaf dat moment alle bij Fresco Farma op de Klant openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 
 6. De Klant is gehouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten (waaronder kosten van juridische bijstand) te voldoen die Fresco Farma heeft moeten maken in verband met het feit dat de Klant zonder daartoe gerechtigd te zijn in gebreke is gebleven tijdig en behoorlijk zijn verplichtingen na te komen of indien Fresco Farma (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld in een gerechtelijke procedure. Dit geldt ook voor zover de gerechtelijke kosten hoger zijn dan het bedrag dat door de rechtbank is toegekend of indien de Klant nog gebruik kan maken van een rechtsmiddel tegen de betreffende beslissing. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste het bedrag dat kan worden berekend volgens de meest recente staffel Buitenrechtelijke Incassokosten (BIK). 
 7. De Klant verleent op eerste verzoek van Fresco Farma zekerheid, al dan niet aanvullend, voor nakoming van zijn (toekomstige) betalingsverplichtingen. Fresco Farma is bevoegd naar haar keuze te bepalen welke vorm van zekerheid door de Klant verstrekt dient te worden. Indien de Klant weigert de verlangde betalingen als bedoeld in Artikel 4.1 te doen en/of (aanvullende) zekerheid ten genoegen van Fresco Farma te verstrekken, is Fresco Farma gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten. 
 8. Betalingen van de Klant strekken allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. 
 9. De Klant is niet bevoegd zijn schuld aan Fresco Farma te verrekenen met een vordering die hij op Fresco Farma heeft, tenzij Fresco Farma zich schriftelijk met een voorgenomen verrekening akkoord heeft verklaard.
 10. Ter zake van geleverde Producten komt de Klant geen recht tot opschorting van zijn betalingsverplichting(en) toe.
 11. Fresco Farma behoudt de eigendom van alle geleverde Producten, totdat de Klant volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Fresco Farma heeft voldaan. 
 1. KLACHTEN EN GARANTIE 
 1. Afbeeldingen, beschrijvingen, ontwerpen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Fresco Farma niet. Alle opgaven door Fresco Farma van getallen, maten, gewichten of andere aanduidingen worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Fresco Farma kan er echter niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen. 
 2. De Klant is verplicht de Producten (inclusief verpakkingen) onverwijld te controleren nadat deze tot zijn beschikking zijn gesteld. Eventuele tekorten of beschadigingen van de Producten die bij deze controle zijn geconstateerd, worden door de Klant binnen 48 (achtenveertig) uur schriftelijk aan Fresco Farma gemeld, bij gebreke waarvan de Klant zich niet op de tekorten of beschadigingen kan beroepen.
 3. De Klant dient tekortkomingen die hij bij de in het vorige lid bedoelde controle niet had kunnen vaststellen na ontdekking schriftelijk aan Fresco Farma te melden. In ieder geval dient hij de tekortkomingen te hebben gemeld binnen zeven (7) kalenderdagen nadat de Producten aan de Klant ter beschikking zijn gesteld. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding kan de Klant zich niet op de tekortkomingen beroepen.
 4. Een melding als bedoeld in dit Artikel dient een duidelijke en nauwkeurige omschrijving te geven van de tekortkoming waarop de Klant zich beroept. Het indienen van een dergelijke melding ontslaat de Klant niet van zijn betalingsverplichting. 
 5. Fresco Farma controleert op basis van de aan haar verstrekte documentatie dat de Producten die worden gekwalificeerd als Medische Hulpmiddelen voldoen aan de specificaties conform de vereiste CE-certificering. Garantie ten aanzien van Medische Hulpmiddelen is beperkt tot de garantie die de producent daarvan biedt. Ten aanzien van de Producten die worden gekwalificeerd als Geneesmiddelen, garandeert Fresco Farma te handelen in overeenstemming met de geldende GDP-Richtsnoeren. Overige garanties ten aanzien van de Producten, waaronder maar niet beperkt tot de kwaliteit, conformiteit en/of beoogde werking van de Geneesmiddelen, worden door Fresco Farma niet verstrekt.  De relevante bepaling uit boek 7 titel 1 Burgerlijk Wetboek zijn voor zover niet dwingend rechtelijk van aard niet van toepassing.
 6. Op de door Fresco Farma verstrekte garantie kan geen beroep worden gedaan indien:
 • tekorten of beschadigingen aan de Producten zijn ontstaan als gevolg van een ander gebruik dan het gebruik dat onder normale omstandigheden te verwachten is, waaronder maar niet beperkt tot het niet correct vervoeren, opslaan en bewaren en/of geheel of gedeeltelijk veroorzaakt is door externe oorzaken zoals bliksem, water-, brandschade en dergelijke; 
 • tekorten of beschadigingen direct of indirect het gevolg zijn van handelen of nalaten van de Klant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekorten en beschadigingen die het gevolg zijn van het feit dat de Klant de Producten niet in overeenstemming met de Gebruiksaanwijzing gebruikt; of
 • de Klant de Producten heeft (doen laten) bewerken of repareren door derden zonder dat Fresco Farma hiermee schriftelijk heeft ingestemd.
 1. Indien een melding als bedoeld in Artikel 5.4 naar het oordeel van Fresco Farma gerechtvaardigd is, zal Fresco Farma naar haar keuze overgaan tot: 
 • vervanging van de Producten;
 • creditering van de vergoeding die de Klant voor de Producten heeft betaald; of
 • verstrekking aan de Klant van een financiële vergoeding die Fresco Farma gezien de aard en omvang van de klacht en alle bijkomende omstandigheden redelijk acht.
 1. Rechtsvorderingen met betrekking tot klachten en meldingen als bedoeld in dit Artikel dienen te worden ingesteld binnen een (1) jaar nadat de Klant Fresco Farma conform dit Artikel van de klacht in kennis heeft gesteld.
 1. LEVERING EN OVERGANG RISICO 
 1. Tenzij anders overeengekomen, streeft Fresco Farma ernaar de via de webshop bestelde Producten binnen Nederland te leveren op de Werkdag volgend op de door Fresco Farma verzonden schriftelijke orderbevestiging. Indien de Klant een Order, anders dan via de webshop heeft geplaatst, vindt levering plaats overeenkomstig de tussen Partijen schriftelijk gemaakte afspraken.
 2. In overleg kunnen de Producten op nader overeen te komen wijze en voorwaarden na de levering aan de Klant worden verzonden.   
 3. Het bepaalde in Artikel 6.1 geldt niet indien de Order, naar het oordeel van Fresco Farma, op basis van kwantiteit bovenmatig is ten opzichte van de gebruikelijke bij Fresco Farma geplaatste bestelhoeveelheden. In dergelijke situaties zal de termijn voor de uitvoering van de Overeenkomst worden bepaald in overleg tussen Partijen. 
 4. Een overeengekomen dan wel opgegeven termijn voor de uitvoering van de Overeenkomst geldt als een streeftermijn en geldt nimmer als een fatale termijn. Enkele overschrijding van een termijn levert daarom geen verzuim op aan de zijde van Fresco Farma en kan derhalve niet leiden tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van Fresco Farma. De Overeenkomst kan wegens overschrijding van een termijn niet worden ontbonden, tenzij Fresco Farma de Overeenkomst niet uitvoert binnen een na afloop van een schriftelijk door de Klant aangezegde redelijke termijn. 
 5. Tot het tijdstip waarop Fresco Farma van de Klant de noodzakelijk informatie heeft verkregen om te kunnen leveren, is Fresco Farma niet gehouden tot levering over gaan. 
 6. Het moment van aflevering vindt plaats overeenkomstig de tussen Partijen gemaakte schriftelijke afspraken. Indien er tussen Partijen geen schriftelijke afspraken omtrent de aflevering zijn, geldt als moment van aflevering levering Ex Works (Incoterms 2020).
 7. Wat betreft het aantal te leveren Producten, is het door Fresco Farma geregistreerde aantal bindend. De Producten worden geleverd op basis van de gegevens zoals deze bij het plaatsen van de Order door de Klant zijn verstrekt. De Klant staat er voor in dat deze gegevens, zoals zijn naam, adres, contactpersoon en dergelijke juist zijn. In geval van een wijziging in deze gegevens zal de Klant Fresco Farma daarvan onverwijld schriftelijk informeren. 
 8. Ingeval de Klant de Producten die conform de Overeenkomst ter aflevering worden aangeboden om welke reden dan ook niet (tijdig) afneemt, komen alle door Fresco Farma in verband daarmee gemaakte redelijke kosten, waaronder eventuele kosten van vervoer, bewaring en opslag voor rekening van de Klant.
 1. AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE EN VRIJWARING 
 1. Fresco Farma aanvaardt enkel aansprakelijkheid als gevolg van een schending van de in artikel 5.5 genoemde en door Fresco Farma verstrekte garanties.
 2. Fresco Farma is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van de Klant als gevolg van een (toerekenbaar) tekortschieten van de zijde van Fresco Farma van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en/of de wet dan wel enig ander handelen (direct of indirect) verband houdende met de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot enig handelen dat als onrechtmatig handelen in de zin van artikel 6:162 Burgerlijk Wetboek kan worden aangemerkt, tenzij de schade van de Klant direct verband houdt met (i) door Fresco Farma verkochte en geleverde Medische Hulpmiddelen, die niet voldoen aan de specificaties, waaraan de Medische Hulpmiddelen op grond van de CE-certificering moeten voldoen en Fresco Farma dit redelijkerwijs op basis van de aan haar verstrekte documentatie had behoren te signaleren, (ii) het handelen in strijd met de geldende GDP-Richtsnoeren aan de zijde van Fresco Farma ten aanzien van Geneesmiddelen of (iii) enig opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen van enkel het leidinggevende personeel van Fresco Farma. 
 3. Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat Fresco Farma aansprakelijk blijkt te zijn voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per schadegeval of gebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de door Fresco Farma geleverde Producten waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de daadwerkelijke dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van Fresco Farma een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt. Een eventuele schadevergoeding is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekering van Fresco Farma uit te keren bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 4. Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt als één schadegeval of gebeurtenis. 
 5. De Klant dient de door hem geleden schade zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk aan Fresco Farma te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de Klant jegens Fresco Farma na verloop van één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de relevante verplichting uit de Overeenkomst opeisbaar werd of de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond. 
 6. De Klant vrijwaart Fresco Farma tegen alle vorderingen uit welke hoofde dan ook van derden die verband houden met de door Fresco Farma aan de Klant geleverde Producten, behoudens voor zover de Klant aantoont dat een vordering van een derde op geen enkele wijze verband houdt met enige omstandigheid die in de risicosfeer van de Klant ligt.
 7. Los van de eigen verplichting tot nakoming van de Klant draagt de Klant zorg voor een adequate verzekering – en houdt deze verzekering te allen tijde in stand – om de in de Artikelen 7.6, 8.3 en 12.7 bedoelde vrijwaringsverplichtingen van de Klant jegens Fresco Farma volledig te kunnen nakomen. De Klant zal Fresco Farma op eerste verzoek inzicht geven in zijn verzekeringspolissen. Wanneer de desbetreffende verzekering wordt geroyeerd of de dekking niet (meer) toereikend is, zal de Klant Fresco Farma daarvan onverwijld op de hoogte stellen. 
 1. (OVERHEIDS)VOORSCHRIFTEN 
 1. De Klant garandeert dat hij zal handelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en dat hij in het bezit is van alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke vergunningen. 
 2. De Klant is verplicht zich ter zake de door Fresco Farma geleverde Producten alle geldende gebruiks- veiligheids- en (overheids)voorschriften in acht te nemen. Alle boetes, schade, en/of overige consequenties voorvloeiende uit het niet door de Klant in acht nemen van dergelijke voorschriften komen voor rekening van de Klant. 
 3. De Klant vrijwaart Fresco Farma tegen alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder begrepen, die het gevolg zijn van schending door de Klant van zijn verplichtingen als bedoeld in de Artikelen 8.1 en 8.2. 
 4. Indien op grond van (overheids)voorschriften en/of op grond van voorschriften van andere daartoe bevoegde instanties bij aanvang van de Overeenkomst of op een later tijdstip aan een Product wijzigingen nodig zijn in verband met de bestemming die de Klant aan een Product wil geven of heeft gegeven, zijn de kosten die daarmee verband houden voor rekening van de Klant. 
 1. OVERMACHT
 1. Ingeval van overmacht aan de zijde van Fresco Farma hebben zowel Fresco Farma als de Klant het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij enig recht op schadevergoeding zal ontstaan. Onder overmacht aan de zijde van Fresco Farma wordt in ieder geval verstaan: 
 • omstandigheden met betrekking tot personen, grondstoffen en/of materialen, waarvan Fresco Farma zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk wordt dan wel voor Fresco Farma dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar dat nakoming van de Overeenkomst van Fresco Farma niet meer of niet onmiddellijk kan worden gevergd; 
 • de omstandigheid dat Fresco Farma een prestatie, die van belang is in verband met de door haarzelf te leveren prestatie, niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk geleverd krijgt;
 • uitbraak van ziektes; 
 • stakingen, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen; 
 • brand, waterschade, overstroming en extreme weersomstandigheden; 
 • oorlog(sgevaar), oproer, molest; 
 • onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen en dergelijke.
 1. In geval van overmacht aan de zijde van een Partij, zal deze Partij de wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de situatie van de overmacht. Op verzoek van de wederpartij zal de Partij het bewijs leveren van de gebeurtenis die de overmacht heeft veroorzaakt.
 1. OPSCHORTING EN ONTBINDING 
 1. Fresco Farma is bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring zonder rechtelijke tussenkomst (en met onmiddellijke ingang) te ontbinden (zonder dat Fresco Farma gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding) in het geval van:
 • een tekortkoming door de Klant in de nakoming van (één van) zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden; 
 • verlening van (voorlopige) surseance van betaling aan, faillietverklaring van of een crediteurenaanbod door de Klant; of
 • intrekking van vergunningen van een der Partijen die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn.
 1. Alle vorderingen die Fresco Farma in de hierboven in Artikel 10.1 genoemde gevallen op de Klant mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 
 2. Een beroep op ontbinding van de Overeenkomst door de Klant dient schriftelijk te worden gedaan en de Klant dient de grond(en) voor de ontbinding daarin duidelijk aan te geven.
 3. De Klant mag een geplaatste Order na aanvaarding daarvan door Fresco Farma niet annuleren. 
 1. CONTRACTSOVERNEMING 
 1. De Klant verleent Fresco Farma hierbij bij voorbaat toestemming om de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen bij wege van contractsoverneming als bedoeld in artikel 6:159 Burgerlijk Wetboek en/of de uitvoering van de verplichtingen die voor Fresco Farma uit de Overeenkomst voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan (een) derde(n) over te dragen. 
 2. Het is de Klant niet toegestaan de rechten en verplichtingen en/of de uitvoering van zijn verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden voortvloeien geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fresco Farma. 
 1. TERUGROEPACTIES 
 1. Fresco Farma is gerechtigd een terugroepactie te initiëren indien de geleverde Producten niet aan de gestelde eisen voldoen.
 2. Indien Fresco Farma een terugroepactie initieert, zal de Klant te allen tijde en onmiddellijk de instructies van Fresco Farma met betrekking tot het terugroepen van Producten opvolgen. Het is de Klant niet toegestaan om verklaringen af te leggen met betrekking tot de mogelijke gebreken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Fresco Farma.  
 3. Na het ontdekken van een gebrek in de Producten is de Klant verplicht om alles te doen wat in zijn vermogen ligt om schade te voorkomen of, indien niet mogelijk, te beperken, inclusief, indien relevant, het terugroepen van de Producten in het geval dat de Klant de Producten in het kader van de wederverkoop heeft doorverkocht. 
 4. Zodra de Klant voornemens is de Producten terug te roepen, zal de Klant Fresco Farma hiervan onverwijld op de hoogte stellen. Fresco Farma zal de medewerking, die redelijkerwijs van Fresco Farma mag worden verwacht, aan de terugroepactie van de Klant verlenen. 
 5. Indien de geleverde Producten niet aan de gestelde eisen voldoen en Fresco Farma dan wel een fabrikant als gevolg hiervan een terugroepactie heeft geïnitieerd, zal Fresco Farma ten aanzien van de teruggeroepen en terug geleverde Producten naar haar keuze overgaan tot: 
 • vervanging van de Producten;
 • creditering van de vergoeding die de Klant voor de Producten heeft betaald; of
 • verstrekking aan de Klant van een financiële vergoeding die Fresco Farma gezien de aard en omvang van de klacht en alle bijkomende omstandigheden redelijk acht.
 1. Fresco Farma is niet aansprakelijk voor kosten, verliezen en schade, met inbegrip van boetes, van de Klant in geval van een terugroepactie van de Producten, voor zover de schade wordt veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming van de Klant. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval verstaan het niet opvolgen van een door Fresco Farma gegeven instructies met betrekking tot de terugroeping van het Product. 
 2. De Klant vrijwaart Fresco Farma voor alle directe kosten, verliezen en schade, inclusief boetes opgelegd door (lokale) overheden, aan de zijde van Fresco Farma die direct of indirect het gevolg zijn van het niet opvolgen door de Klant van een van bovengenoemde instructies of die anderszins het gevolg zijn van het niet nakomen door de Klant van enige (wettelijke) verplichting met betrekking tot het terugroepen van de Producten. 
 1. ONGELDIGHEID VAN ÉÉN OF MEER BEPALINGEN 
 1. De ongeldigheid van een bepaling uit de Overeenkomst en/of uit deze Voorwaarden heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst en deze Voorwaarden. 
 2. Wanneer één of meer bepalingen uit de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden ongeldig, of onder de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar, mocht zijn, geldt tussen Partijen een bepaling die alle omstandigheden in aanmerking genomen aanvaardbaar is.
 3. Indien Fresco Farma gedurende korte of langere tijd afwijkingen van deze Voorwaarden heeft toegestaan, laat dit het recht van Fresco Farma onverlet om onmiddellijke en strike naleving van deze Voorwaarden te eisen. De Klant kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Fresco Farma de Voorwaarden flexibel heeft toegepast. 
 1. RECHTS- EN FORUMKEUZE 
 1. De rechtsverhouding tussen Fresco Farma en de Klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht, zulks met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 
 2. Alle geschillen tussen de Klant en Fresco Farma worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Indien Fresco Farma als eisende partij optreedt, is zij echter gerechtigd het geschil in afwijking van het voorgaande aanhangig te maken bij de rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Klant. 

***

Gratis verzenden bij bestellingen boven €200!

Betaalmethoden bij Medstone